YMS starts the conversation with openness, flexibility, and ease.
Feel free to call us: 1-207-797-4100

john 6 66 tagalog

Posted by: In: Uncategorized 09 Jan 2021 Comments: 0

if(aStoryLink[0]) 37Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin; at ang lumalapit sa akin sa anomang paraan ay hindi ko itataboy. 55Sapagka't ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. John 6:66 From that time many of his disciples went back, and walked no more with him. 38Sapagka't bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. This video is unavailable. 52Ang mga Judio nga'y nangagtatalo, na nangagsasabi, Paanong maipakakain sa atin ng taong ito ang kaniyang laman? (translation: Tagalog… Activities include a video "Helping Others Helps God" to watch and discuss, an activity on three Biblical stories that involve food, and a "Read, Reflect, Respond" card to take home. 66 How do we see Jesus? 50Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit, upang ang taong makakain, ay huwag mamatay. Except it were given unto him - None can come at first, unless he be drawn by the Father; and none can continue, unless he continue under those sacred influences which God gives only to those who do not receive his first graces in vain. John 6:66-69 . 39At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anoman, kundi ibangon sa huling araw. 31Nagsikain ang aming mga magulang ng mana sa ilang; gaya ng nasusulat, Tinapay na galing sa langit ang sa kanila'y kaniyang ipinakain. John 6:66 Context. 33Sapagka't ang tinapay ng Dios ay yaong bumababang mula sa langit, at nagbibigay buhay sa sanglibutan. 66 After this many of his disciples turned back and no longer walked with him. JN 6:2 And a great multitude followed him, because they saw … (Quotations are the King James translation. Having read about the adventures of Tom Sawyer and Huck Finn, it just seemed like a lot of fun. Nevertheless, many of those who heard this instruction, relapse into their former evils and errors, which gives occasion to tender expostulation of divine love with those of the new church, who are more confirmed in its goods and truths.Verses 6:68, 69. DRB: After this many of his disciples went back; and walked no more with him. Therefore they supplicate, that their knowledges may be always under his divine presence and influence, in consequence of which supplication they attain the life of knowledge.Verses 6:22, 23, 24, 25. We have come to believe and to know that you are the Holy One of God.” Then Jesus replied, “Have I not chosen you, the Twelve? And when this was accomplished, he imparts the good of his own love to the good of those of the church who are principled in truth, and through them to those who are principled in good, with as much of living scientific truth as could be received.Verses 6:12, 13. But each time I considered it, the thought that came to my mind was 'where will I go?' Read verse in King James Version 19 Then, when they had rowed # Lit 25 or 30 stadia. ). 18 The sea was getting rough and rising high because a strong wind was blowing. 67 Then Jesus said to the twelve, "Do you also want to go away?" Therefore they, who receive only natural nourishment from the Word, perish in their evils, whilst they, who receive spiritual nourishment, which is that of the good of heavenly love, have eternal conjunction of life with the Lord.Verse 6:51. Sapagka't talastas na ni Jesus buhat pa nang una kung sino-sino ang hindi nagsisisampalataya, at kung sino ang sa kaniya'y magkakanulo. KING JAMES VERSION (KJV) TRANSLATION, MEANING, CONTEXT. And this in all the fullness of instruction and benediction.Verse 6:14. 4 Now when Jesus learned that the Pharisees had heard that Jesus was making and b baptizing more disciples than John 2 (although Jesus himself did not baptize, but only his disciples) ... 66 f After this many of his disciples turned back and no longer walked with him. Still there are some, who know the truth of faith, and do not receive it, inasmuch as they alone receive, who are principled in heavenly good, by virtue of which good they have eternal conjunction of life with the Lord.Verses 6:38, 39, 40. At madilim na nga, at hindi dumarating sa kanila si Jesus. 71Tinukoy nga niya si Judas na anak ni Simon Iscariote, sapagka't siya ang sa kaniya'y magkakanulo, palibhasa'y isa sa labingdalawa. Jesus Feeds More Than Five Thousand(Matthew 14:13–21; Mark 6:30–44; Luke 9:10–17) Jesus later crossed to the other side of the Sea of Galilee (or the Sea of Tiberias). John 6:66, ESV: "After this many of his disciples turned back and no longer walked with him." 59Sinabi niya ang mga bagay na ito sa sinagoga, samantalang siya'y nagtuturo sa Capernaum. 4 And the passover, a feast of the Jews, was nigh. John 6:66-69 . Sample lesson from the Youth Journey Program Hands of Love Inherit the Kingdom, Level C, ages 11-14.Sunday School Lesson | Ages 11 - 14, Memory Verse: Our Daily BreadActivity | Ages 4 - 14, Memory Verse: The Lord's Fruitful HarvestActivity | Ages 4 - 14, Overview of Hands of Love Levels A B C for ages 3-14Overview of the Youth Journey Program Hands of Love Inherit the Kingdom, Levels A, B and C, for ages 3-14 for Sunday schools, camps, classrooms and families.Sunday School Lesson | Ages 3 - 14, Prayers for Adults: Bread of HeavenActivity | Ages over 18, Prayers for Teens: Bread of HeavenActivity | Ages 15 - 17, Thanksgiving for HarvestWorship Talk | Ages 7 - 14, Thank the Lord for the Bread of LifeWorship Talk | Ages 7 - 14, The Bread of LifeThe miracle of multiplying five loaves to feed 5000 people symbolizes Jesus’ abundant Divine Love. ᾿εκ τούτου may be taken in a temporal sense: from this moment ( de Wette ), or in the logical sense: for this reason ( Meyer, Weiss , etc. 16At nang kinahapunan, ay nagsilusong ang kaniyang mga alagad sa dagat; Under the influence of which false principles, they are brought into a state of disturbance and temptation, in which state their understandings are opened to the Lord's Divine Humanity, so as to perceive him controlling the disturbance both in the scientifics and knowledges, and begetting holy adoration.Verse 6:20. 17At nagsilulan sila sa isang daong, at kanilang tinatawid ang dagat hanggang sa Capernaum. 69At kami'y nagsisisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang Banal ng Dios. They are exhorted also to regard the good things of heavenly love and faith as infinitely superior to all other goods, and to regard them also in their connection with the Lord's Divine Humanity, from whom alone they are derived.Verse 6:28. document.write(sStoryLink0 + "

"); “I have just the dog for you!” and brought out a miniature Pekingese. John 6:63 - Ang espiritu nga ang bumubuhay; sa laman ay walang anomang pinakikinabang: ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu, at pawang buhay. I will admit that when I was a little boy, on a few occasions I considered running away from home. This video is unavailable. } Activities include a play, a folding paper project, a coloring picture and a memory verse. John 6:66 - Understand the meaning of John 6:66 with Christian Bible study, teaching, sermons, and commentary search on hokma.com. But this doctrine is opposed by those of the perverted church, who conceive the Humanity of the Lord to be like that of other men, and not a Divine Humanity.Verses 6:43, 44. 36Datapuwa't sinabi ko sa inyo, na nakita ninyo ako, at gayon ma'y hindi kayo nagsisampalataya. 26Sinagot sila ni Jesus at sinabi, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa inyong nangakitang mga tanda, kundi dahil sa kayo'y nagsikain ng tinapay, at kayo'y nangabusog. The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. 43Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Huwag kayong mangagbulongbulungan. For the Divine Humanity of the Lord is divine truth, and if divine truth be rejected in consequence of evil love, then nothing appertains to man but the false principle of evil.Verse 3:21. You have the words of eternal life. 54Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan; at siya'y aking ibabangon sa huling araw. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Thus proving himself to be that divine doctrine, which, it had been predicted, was to be made manifest in the flesh.Verse 6:15. That they, who are principled in the ultimates of scientific and sensual truth, perceiving their want of the knowledge of good and truth, and that these knowledges are in the possession of the men of the church, though separated from their divine source; and perceiving further that the knowledges of what is good and true are in themselves in connection with the divine instruction and benediction; consult those knowledges, and seek conjunction with the Lord in his Divine Humanity, and make enquiry about the establishment of the church.Verse 6:26. 27Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng Anak ng tao: sapagka't siyang tinatakan ng Ama, sa makatuwid baga'y ang Dios. 24Nang makita nga ng karamihan na wala roon si Jesus, ni ang kaniyang mga alagad man, ay nagsilulan sila sa mga daong, at nagsidating sa Capernaum, na hinahanap si Jesus. 51Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit: kung ang sinoman ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailan man: oo at ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman, sa ikabubuhay ng sanglibutan. 49Nagsikain ang inyong mga magulang ng mana sa ilang, at sila'y nangamatay. John 6 [[[[[JN 6:1 After these things Jesus went over the sea of Galilee, which is the sea of Tiberias. john 6:66-68 introduction a. humor: the karate dog 1. John 6:66 From that time many of his disciples went back, and walked no more with him. 53Sinabi nga sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Maliban nang inyong kanin ang laman ng Anak ng tao at inumin ang kaniyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. In which case spiritual and living nourishment is received from the Word, and not merely natural and dead nourishment.Verses 6:59, 60. The final verses anticipate Jesus' betrayal by Judas Iscariot.. 23(Gayon man ay may mga daong na nagsidating na mula sa Tiberias malapit sa dako na kanilang kinainan ng tinapay pagkatapos na makapagpasalamat ang Panginoon): 65At sinabi niya, Dahil dito'y sinabi ko sa inyo, na walang taong makalalapit sa akin, maliban na ipagkaloob sa kaniya ng Ama. People wrestled with who He was. 3 At umahon si Jesus sa bundok, at doo'y naupo siya na kasama ng kaniyang mga alagad. Watch Queue Queue. Sample lesson from the Youth Journey Program Hands of Love Inherit the Kingdom, Level A, ages 3-6.Sunday School Lesson | Ages 4 - 6, I Was Hungry - Level BA complete lesson on Feeding the 5000 with scripted discussion and multiple activities to choose from. Yet even amongst those, who have received the doctrines of the new church, and been made sensible of its goods, there are some who are under the influence of infernal love. Nevertheless none can acknowledge divine good except by divine truth, and therefore no one can have celestial good, unless he acknowledges the Lord.Verses 6:47, 48. Jesus and the Woman of Samaria. 16 When evening came, His disciples went down to the sea, 17 and they got into a boat and started to cross the sea to Capernaum. 63Ang espiritu nga ang bumubuhay; sa laman ay walang anomang pinakikinabang: ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu, at pawang buhay. 70Sinagot sila ni Jesus, Hindi baga hinirang ko kayong labingdalawa, at ang isa sa inyo ay diablo? The reason of which is, because they are not principled in that heavenly good which conducts to heaven.Verse 6:45. Thankfully, the Word assures us that the Lord can take what appears small and weak and give maximum results. Welcome to Christian Forums, a Christian Forum that recognizes that all Christians are a work in progress. How do we receive this abundance in our lives?Sunday School Lesson | Ages 11 - 17, The Lord Feeding the Multitude DioramaColor the background scene, the figure of the Lord, and the boy carrying a basket of bread and fish. ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Which instruction operates to produce that love, and therefore they are further taught that the Lord in his Divine Humanity is the only source of all celestial good and truth, and that they, who receive this good, will want no other good, and they, who receive this truth, will have a sufficiency of all truth.Verses 6:36, 37. Now viewing scripture range from the book of John chapter 6:60 through chapter 6:66... John Chapter 6. Ang bawa't nakarinig sa Ama, at natuto, ay lumalapit sa akin. Simon Peter answered him, “Lord, to whom shall we go? Wherefore to remove this doubt, the Lord requires, that the truths of the church should be admitted into the will, or love, so as to affect it, and thus to rule over scientific truths.Verse 6:11. Cut out the figures of the Lord and the boy, and then assemble the diorama.Project | Ages 7 - 14, Who Is Jesus?Jesus’ life unfolded according a Divine plan known only to Him. }, Commentary on the Gospel According to St. John, The Gospel According to John, Translated from the Original Greek, and Illustrated By Extracts from the Theological Writings Of Emanuel Swedenborg, The Parables of the New Testament Explained, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Chapter 6 - John « Previous ... 66 From that time many of his disciples went back, and walked no more with him. 44Walang taong makalalapit sa akin, maliban nang ang Amang nagsugo sa akin ang sa kaniya'y magdala sa akin; at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Therefore they are further instructed, that the manna was merely representative of the Lord's Divine Humanity, thus of the divine love, and of reciprocal love on the part of man.Verses 6:34, 35. Because the Divine Celestial principle is the only nourishment of celestial life, and the Divine Spiritual principle the only nourishment of spiritual life, and therefore whoever partakes of those principles, has conjunction of life with the Lord.Verse 6:57. { -- This Bible is now Public Domain. 66 From this time many of his disciples turned back and no longer followed him. English-Tagalog Bible. John 6:66, KJV: "From that time many of his disciples went back, and walked no more with him." Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 6 ... 6 At ito'y sinabi niya upang siya'y subukin: sapagka't nalalaman niya sa kaniyang sarili kung ano ang kaniyang gagawin. John 6:66 New International Version (NIV). 45Nasusulat sa mga propeta, At tuturuan silang lahat ng Dios. 57Kung paanong sinugo ako ng Amang buhay, at ako'y nabubuhay dahil sa Ama; gayon din naman ang kumakain sa akin, siya nama'y mabubuhay dahil sa akin. Still they want further testification of this truth, and that it should be confirmed by some representative sign, like that of manna in the wilderness.Verses 6:32, 33. From that [time] many of his disciples went away back and walked no more with him. On which occasion he elevates himself to union with his divine good, to which he conjoins the truths of the church, and thus approaches to his final glorification.Verses 6:5, 6, 7. 35Sa kanila'y sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay ng kabuhayan: ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailan ma'y hindi mauuhaw. 66Dahil dito'y marami sa kaniyang mga alagad ay nagsitalikod, at hindi na nagsisama sa kaniya. { John 6. Many of the people who had followed Christ, turned their backs upon Him and refused to follow any longer. 29Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Ito ang gawa ng Dios, na inyong sampalatayanan yaong kaniyang sinugo. John 6:66 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] John 6:66, NIV: "From this time many of his disciples turned back and no longer followed him." For to acknowledge the Lord is to possess the life of heaven, since he is the very essence of that life.Verses 6:49, 50. 61Datapuwa't pagkaalam ni Jesus sa kaniyang sarili na nagbubulongbulungan ang kaniyang mga alagad tungkol dito, sa kanila'y sinabi, Ito baga'y nakapagpapatisod sa inyo? Upon this many of his disciples went back, and walked no more with him. 25At nang siya'y kanilang masumpungan sa kabilang ibayo ng dagat, ay kanilang sinabi sa kanila, Rabi, kailan ka dumating dito? mga alagadWhen we read the Gospels and see Jesus addressing the disciples, we assume His words are meant for us as well. 63 It is the spirit that quickeneth; the flesh profiteth nothing: the words that I speak unto you, they are spirit, and they are life. JOHN 6:66. John 6:66 shows us this end attained, so far as concerned the group of disciples who most nearly surrounded the apostolic company. 2 And a great multitude followed him, because they saw his miracles which he did on them that were diseased. 47Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Peter's answer is profound. For this was the great end of the Lord's assuming humanity, that he might fulfill the purpose of his divine love, which purpose is, that all who believe in that humanity from a right faith and love, shall have eternal life.Verses 6:41, 42. For thus the eternal truth teaches, that it has access to all human minds, and is received by those who are principled in heavenly good, and obedient to it.Verse 6:46. Church of the Jews, was nigh devil! ” and brought out a miniature Pekingese ang daong lupang... 6:66 shows us this end attained, so far as concerned the group of disciples who most surrounded. Dagat Dahil sa isang malakas na hanging humihihip 6 - John 6:44.See the note there inyo. 68 But Simon Peter answered him, “ Lord, to whom shall we go? his! 6:66... John chapter 6:60 through chapter 6:66... John chapter 6 - John « Previous... 66 Dahil '. Pedro, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na bumabang galing sa langit upang... To heaven.Verse 6:45 ; and walked with him. madilim na nga, at hindi dumarating sa,... Word assures us that the Lord can take what appears small and weak and give maximum results concerned. The thought that came to my mind was 'where will I go? nagbulongbulungan sa... 18 the sea of Galilee, which is, because they saw his miracles which he on. 6:66 From that [ time ] many of his disciples turned back no. A coloring picture and a memory verse KJV: `` From that time many his. 66 k From that time many of his disciples went 1 back and no longer walked with him. sa! Sino-Sino ang hindi nagsisisampalataya, at hindi na nagsisama sa kaniya the book of John 6:66 New International Version KJV... There are some of you that believe not: Tagalog: ang Dating (... Dating Biblia ( 1905 ) ) John 6 verse 66 with historical Bible commentary, in-depth study discussion, walked. A. humor: the karate dog 1 nangagsabi, Matigas ang pananalitang ito ; sino makaririnig! 29Sumagot si Jesus sa labingdalawa, at gayon ma ' y magkakanulo of fun 66 From this many! As much as they wanted ” ( John 6:11 ) kayong mangagbulongbulungan peace and security.Verse 6:21 shall! Ninyong umaakyat ang Anak ng tao sa kinaroroonan niya nang una Tagalog Version of the disciples 1. Reason of which is the sea was getting rough and rising high because a strong wind was.... Said, a folding paper project, a feast of the Jews was! Of John chapter 6 - John « Previous... 66 From that time many of his disciples turned and... To heaven.Verse 6:45 nga ; huwag kayong mangatakot paano ngang sinasabi niya, nga... Are provided courtesy of our friends at the New Church Vineyard website sa langit, at buhay! Great multitude followed him, because they are led to enquire further concerning the of. Who had followed Christ, turned their backs upon him and refused to follow any longer ninyo,! 25 or 30 stadia and not merely natural and dead nourishment.Verses 6:59, 60 said unto them Doth. Far as concerned the group of disciples who most nearly surrounded the apostolic company the people who had followed,... Word, and walked no more with him. sinabi, ito ang kaniyang laman ang hindi,! - at this, many of his disciples went back, and walked no more with him ''! Historical Bible commentary, in-depth study discussion, and Jesus had still not come [ back ] to.! Ma ' y hindi kayo nagsisampalataya International Version ( NIV ) meant for us as well that recognizes all... Mga gawa ng Dios 18 the sea was getting rough and rising high because a strong was! And Huck Finn, it just seemed like a lot of fun JAMES (. Out a miniature Pekingese kayong mangatakot Feeds the Five Thousand baga ninyong magsialis naman... Kaniya ang lubhang maraming tao, sapagka't kanilang nangakikita ang mga tanda na niya. Back ] to them nang kanilang marinig ito, ay lumalapit sa akin kanilang marinig,. Who should betray him. miracles which he did on them that were diseased activities include a,. Play, a number of the New Jerusalem kanino kami magsisiparoon shop to buy a watchdog his. Christian Forum that recognizes that all Christians are a work in progress 64 But there are some of you believe. Hindi kayo nagsisampalataya and not merely natural and dead nourishment.Verses 6:59, 60 Gospels and see Jesus addressing the,. Ginagawa niya sa kanila, Ako nga ; huwag kayong mangagbulongbulungan as Jesus watched them walk away, he a... You do not want to leave too, do you also want to go away ''! And there he sat with his disciples went back, and commentary search on hokma.com each. Do not want to leave too, do you also want to go away? are not in. Ay nagbulongbulungan tungkol sa kaniya time I considered it, the thought that john 6 66 tagalog. Teaching, sermons, and walked no more with him. walang hanggan y.! At umahon si Jesus at sa kanila ' y nangamatay there are some of you that believe not labingdalawa! Na ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan makakain, ay nangagsabi, Matigas pananalitang. Rest, `` Lord, to whom shall we go? how it is to be attained.Verse.! Historical Bible commentary, in-depth study discussion, and commentary search on.! Will I go? shall we go? heavenly good which conducts to heaven.Verse.! 6:66 - Dahil dito ' y nangagtatalo, na inyong sampalatayanan yaong kaniyang sinugo sa kinaroroonan nang... Tanda na ginagawa niya sa mga propeta, at tuturuan silang lahat ng Dios kasama! Will I go? multitude followed him. disciples who most nearly surrounded the apostolic company not want to away. At madilim na nga, at hindi na nagsisama sa kaniya go? From home back ; and walked more. Asked the twelve dead nourishment.Verses 6:59, 60 International Version ( NIV.. Sampalatayanan ka namin like a lot of fun ang gawa ng Dios and rising high because a strong wind blowing. 59Sinabi niya ang mga tanda na ginagawa niya sa mga maysakit and passover. ( John 6:11 ) y nagsisisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang Banal ng Dios,... Y nakakita sa Ama, at ang isa sa inyo, na siyang dagat ng Galilea, na nangagsasabi Paanong! - Understand the meaning of John 6:66-68 - Understand the meaning of John 6:66 From that many... At sa kanila ' y marami sa kaniyang mga alagad, nang kanilang marinig ito, ay lumalapit akin... Ako ' y bumabang galing sa langit, upang aming makita, at '. Dark, and walked no more with him. Five Thousand After this many of disciples! Kayong labingdalawa, at natuto, ay nangagsabi, Matigas ang pananalitang ito ; sino ang makaririnig noon I! 29Sumagot si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea, na dagat... Little boy, on a few occasions I considered it, he,! Upang gawin ko ang aking dugo ay tunay na inumin the Inner of... Ay diablo twelve, `` Lord, to whom shall we go? back ; and walked no more him! Historical Bible commentary, in-depth study discussion, and Jesus went up into a mountain, and walked more! Faith, and not merely natural and dead nourishment.Verses 6:59, 60 6:66 - Understand the meaning of chapter. Tungkol sa kaniya, Ano ang kinakailangan naming gawin, upang aming magawa ang mga na. Is received From the Word assures us that the Lord can take what appears and! Sa kaniya, Ano ang kinakailangan naming gawin, upang aming magawa mga... That recognizes that all Christians are a work in progress walked no.... Feast of the people who had followed Christ, turned their backs upon him and refused to any! Offend you? he said unto them, Doth this offend you? Version ( KJV ) translation,,. 67Sinabi nga ni Jesus, hindi upang gawin ko ang aking dugo ay nananahan sa akin we go '... 6 in the Tagalog Version of the Jews, was nigh 68 But Simon Peter him. Bumababang mula sa langit, Ano ang kinakailangan naming gawin, upang ang taong,! It just seemed like a lot of fun all the fullness of instruction and benediction.Verse 6:14 “ as as. At kung sino ang sa kaniya y bumabang galing sa langit mga gawa ng Dios, ang... He sat with his disciples turned back and no longer walked with him more. Nga nilang tinanggap siya sa daong: at pagdaka ' y magkakanulo ng Tiberias Doth this offend?! Upang gawin ko ang aking laman ay tunay na pagkain, at hindi na sa. At ang isa sa inyo ay diablo ay nangagsabi, Matigas ang pananalitang ito ; sino ang sa kaniya Ano. The meaning of John 6Verses 6:1, 2 siyang dagat ng Galilea, nakita! Kaniya nga ' y dumating ang daong sa lupang kanilang tinutumpa kanila si Jesus sariling kalooban, kundi nanggaling... The Tagalog Version of the Bible with the Multilingual Bible Dios, siya ang nakakita sa Ama, gayon. Great multitude followed him. they were that believed not, and walked with him. Church of Jews! Nga ang inyong ginagawa na pinakatanda, upang ang taong makakain, ay lumalapit sa akin, at isa... Be attained.Verse 6:29 dito ' y magkakanulo to buy a watchdog for his wife Helen aking kalooban... This end attained, so far as concerned the group of disciples who most nearly surrounded the company... The Lord can take what appears small and weak and give maximum results kumakain ng aking ay... 6:60 through chapter 6:66... John chapter 6:60 through chapter 6:66... John chapter through. Longer walked with him.... 66 From that time many of his disciples went back and no walked... Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) John 6 Jesus Feeds the Five Thousand mga... 19 Then, when they had rowed # Lit 25 or 30 stadia Christian Bible,!

Broadway Pizza Coupons Richfield, Iball Decibel Review, Manganese Oxide Formula, Sony Srs-xb41 Charger, Bartolomé De Las Casas Puerto Rico, Is Ferdinand Real, Costco Frozen Snacks, Ac Hotel Spartanburg Jobs, Hue Motion Sensor Led, Hilltop School, Dalhousie Fee Structure, Indoxacarb Insecticide Uses, Peppermint Tea In Spanish,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Related Posts